معرفی

مشخصات فردی

اسماعیل فقیه

نام - نام خانوادگی : اسماعیل   فقیه

پست الکترونیکی : e_faghih@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : الینوز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان انگلیسی- آموزش زبان
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان انگلیسی- آموزش
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : الینوی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 28

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

اسماعیل فقیه
اسماعیل فقیه

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
مرتبه علمی :
    استاد
^